Sagell & Co. Advokatbyrå AB:s integritetspolicy

Den här integritetspolicyn beskriver hur Sagell & Co. Advokatbyrå AB samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig m.m.

Sagell & Co. Advokatbyrå AB (SACO) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. De personuppgifter som SACO kan komma att samla in kan delas in i följande kategorier:
Identifieringsuppgifter: personnummer och namn.
Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser, inklusive postadress - för utländska adresser även hemland.
Ekonomisk information: tillgångar, skulder m.m.
Uppgifter som krävs enligt lag eller Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed: uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt och jävskontroll.
Uppgifter som du lämnar till oss: de uppgifter som lämnas till oss av kund för fullgörande av uppdrag.
Personuppgifter från tredje part: publika eller andra externt tillgängliga källor såsom: register som förs av myndigheter (till exempel folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister och register hos brottsbekämpande myndigheter), register som förs av kreditupplysningsföretag och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning.

2. Ändamålen med behandlingen och den lagliga grunden för behandlingen m.m.

SACO behandlar personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål, nämligen om behandlingen är nödvändig för att
2.1 fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

2.2 fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar SACO. Som exempel kan här nämnas kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket.

2.3 utföra klientuppdrag, till exempel som ombud, uppdrag enligt domstols förordnande (till exempel som god man vid försäljning av fastighet på offentlig auktion eller boutredningsman).

2.4 utföra (i) kontroll av att jävssituation inte föreligger, (ii) uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller (iii) för penningtvättskontroll.

2.5 uppfylla ändamål som rör SACO:s eller tredje parts intressen.

2.6 uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lag, domar eller myndighetsbeslut (till exempel krav enligt bokföringslagen och penningtvättslagstiftningen).

2.7 Utöver vad som ovan angivits, kan SACO, förutom att erhålla personuppgifter från kunden, få eller inhämta sådana från myndigheter, företag och organisationer.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av uppdrags utförande eller på grund av rättsliga förpliktelser.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och under iakttagande av att arkiveringsskyldigheten enligt 7.12.2 i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed uppgår till tio år för handlingar som ansamlats i ett uppdrag, eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser (exempelvis enligt bokföringslagen, penningtvättsregleringen eller skattelagstiftningen).

3. Skyddsåtgärder

SACO kommer att efter bästa förmåga vidta de lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en säkerhetsnivå, ägnad att förhindra att personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem.

4. Var personuppgifterna behandlas

4.1 SACO:s strävan är att personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan överföring av personuppgifter ske till organisationer i så kallade tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Sådana överföringar kan göras om EU-kommissionen har funnit att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller att andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel att standardavtalsklausuler (EU:s modellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen används eller att det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med part eller ett kunduppdrag eller om kund ger sitt samtycke.

4.2 SACO anlitar underleverantörer för vissa tjänster, såsom redovisningskonsult och datakonsult. SACO ingår personuppgiftsbiträdesavtal med sina underleverantörer.

4.3 SACO får dela personuppgifter med andra, till exempel myndigheter och företag, i och för utförande av kunduppdrag och uppfyllande av avtal, eller på grund av lag.

4.4 Personuppgifter kan komma att överföras till och mellan SACO:s ägarbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroller eller för informationsutbyte och resursallokering.

5. Den registrerades rättigheter

5.1 Den registrerade har rätt att begära att dennes personuppgifter ändras om uppgifterna är felaktiga.

5.2 Den registrerade har rätt att begära radering av egna personuppgifter. Om begäran om radering av personuppgift görs, har SACO rätt att fortsätta behandlingen om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

5.3 Om SACO:s rätt att behandla personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i avtal med den registrerade, har denne rätt att begära att få de uppgifter som rör vederbörande och som har lämnats av vederbörande till SACO, överförda till annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske med automatiserad teknik och att det är tekniskt möjligt.

5.4 Om den registrerade anser att SACO behandlar dennes personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan den registrerade klaga hos Datainspektionen.
Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
Sagell & Co. Advokatbyrå AB
Org. nr 556676-4824

Saltmätargatan 5, 3 tr
113 59 Stockholm
Tel 08-611 55 42
Mobil 070-795 27 33
info@saglaw.se

Denna integritetspolicy har fastställts av SACO den 1 maj 2024.

Copyright © 2024 · Sagell & Co. Advokatbyrå