Sagell & Co. Advokatbyrå

är en affärsjuridisk advokatbyrå med en mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning och biträda klienter inom rättsområdena franchisejuridik, avtalsjuridik, lokalhyresjuridik, bolagsrätt och ekonomisk familjerätt.

Kontakt

Sagell & Co. Advokatbyrå

är en affärsjuridisk advokatbyrå med en mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning och biträda klienter inom rättsområdena franchisejuridik, avtalsjuridik, lokalhyresjuridik, bolagsrätt och ekonomisk familjerätt.

Kontakt

Välkommen till Sagell & Co. Advokatbyrå

1. Franchisejuridik

Advokatbyrån har en spetskompetens inom franchising och inom den affärsjuridik som ett franchisesystem måste ta hänsyn till i sin dagliga verksamhet. Vi lämnar löpande rådgivning till flera franchisekedjor i Sverige. 
Advokatbyrån lämnar också rådgivning till franchisetagare och biträder i förhandlingar med franchisegivaren.
Vi assisterar med att upprätta eller med att granska det skriftliga informationsmaterial som lagen om franchisegivares informationsskyldighet (2006:484) kräver.
Advokatbyrån har goda kontakter med franchisekonsulter och revisorer som kan franchising, så vi kan snabbt sätta upp ett rådgivarteam för bildandet av nya franchisesystem, för etablering av utländska franchisesystem i Sverige, eller för konvertering av annan samarbetsform till franchise.
Med advokatbyråns know-how inom franchising kan vi också serva banker, revisorer, redovisningskonsulter, finansiärer, konkursförvaltare, rekonstruktörer, företagsförmedlare, riskkapitalister och hyresvärdar med bland annat följande:

 • due diligence av franchisekedja
 • utköp av franchisetagare
 • konvertering till franchise
 • överlåtelse
 • rekonstruktion.

2. Avtalsjuridik

I den hårda konkurrens som gäller på marknaden gäller det att ha hållbara och affärsmässiga avtal. Med advokatbyråns erfarenhet och know-how kan vi upprätta, granska och förhandla om bland annat följande avtal.

 • franchiseavtal
 • hyresavtal
 • licensavtal
 • royaltyavtal
 • återförsäljaravtal
 • agentavtal
 • sekretessavtal
 • rörelseöverlåtelseavtal
 • aktieägaravtal
 • sponsringsavtal
 • kompanjonsavtal
 • aktieöverlåtelseavtal
 • optionsavtal
 • låneavtal
 • uppdragsavtal
 • finansieringsavtal
 • samarbetsavtal
 • arrendeavtal
 • anställningsavtal

Vi biträder också vid avtalstvister i allmän domstol och skiljedomstol.

3. Lokalhyresjuridik

Advokatbyrån lämnar baserat på flerårig erfarenhet löpande rådgivning till lokalhyresgäster i förhandlingar med hyresvärdar och fastighetsägare. 

Vi hjälper till med frågor som bland annat kan handla om att granska lokalhyreskontrakt, att omförhandla lokalhyreskontrakt, att diskutera med hyresvärden om brister i lokalen, att begära skadestånd, att söka tillstånd till överlåtelse av hyreskontrakt, att säga upp hyreskontrakt för villkorsändring eller avflyttning, och kräva ersättning vid avflyttning från lokalen. 

Vi biträder vid medlingssammanträden i hyresnämnden.

4. Ekonomisk Familjejuridik

Advokatbyrån har inom området för ekonomisk familjejuridik en mångårig erfarenhet med att hjälpa till med planering av familje- och förmögenhetsrättsliga transaktioner. Vi hjälper till med samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, gåvobrev samt testamenten. Vi hjälper också till med generationsskiften.

Vi åter oss uppdrag som boutredningsman och skiftesman samt biträder vid arvs- och testamentstvister. 

Copyright © 2024 · Sagell & Co. Advokatbyrå