Verksamhetsområden

Franchisejuridik

Advokatbyrån har en spetskompetens inom franchising och inom den affärsjuridik som ett franchisesystem måste ta hänsyn till i sin dagliga verksamhet. Vi lämnar löpande rådgivning till flera franchisekedjor i Sverige.

Advokatbyrån lämnar också rådgivning till franchisetagare och biträder i förhandlingar med franchisegivaren.

Vi assisterar med att upprätta eller med att granska det skriftliga informationsmaterial som lagen om franchisegivares informationsskyldighet (2006:484) kräver.

Advokatbyrån har goda kontakter med franchisekonsulter och revisorer som kan franchising, så vi kan snabbt sätta upp ett rådgivarteam för bildandet av nya franchisesystem, för etablering av utländska franchisesystem i Sverige, eller för konvertering av annan samarbetsform till franchise.

Vi har vidare goda internationella kontakter som gör det möjligt för oss att biträda svenska franchisesystem för expansion utomlands.

Med advokatbyråns know-how inom franchising kan vi också serva banker, revisorer, redovisningskonsulter, finansiärer, konkursförvaltare, rekonstruktörer, företagsförmedlare, riskkapitalister och hyresvärdar med bland annat följande: due diligence av franchisekedja - utköp av franchisetagare - konvertering till franchise – överlåtelse – rekonstruktion.

Vi delar också med oss av vårt know-how om franchising m.m. genom artiklar, böcker och deltagande i kurser och konferenser.

Advokatbyrån är medlem i Svensk Franchise (tidigare Svenska Franchiseföreningen) och i International Franchise Lawyers Association (www.franchiselawyers.net).

Hyresjuridik

Advokatbyrån lämnar baserat på flerårig erfarenhet löpande rådgivning till lokalhyresgäster i förhandlingar med hyresvärdar och fastighetsägare.

Vi hjälper till med frågor som bland annat kan handla om att granska lokalhyreskontrakt, att omförhandla lokalhyreskontrakt, att diskutera med hyresvärden om brister i lokalen, att begära skadestånd, att söka tillstånd till överlåtelse av hyreskontrakt, att säga upp hyreskontrakt för villkorsändring eller avflyttning, och kräva ersättning vid avflyttning från lokalen.

Vi biträder vid medlingssammanträden i hyresnämnden.

Medlemsföretag hos Butikerna har som medlemsförmån möjligheten att kunna konsultera oss i lokalhyresfrågor.

Avtalsjuridik

I den hårda konkurrens som gäller på marknaden gäller det att ha hållbara och affärsmässiga avtal. Med advokatbyråns erfarenhet och know-how kan vi upprätta, granska och förhandla om bland annat följande avtal.

franchiseavtal – hyresavtal – licensavtal – royaltyavtal – återförsäljaravtal – agentavtal - sekretessavtal – rörelseöverlåtelseavtal – aktieägaravtal – sponsringsavtal - kompanjonsavtal – aktieöverlåtelseavtal – optionsavtal – låneavtal – uppdragsavtal – finansieringsavtal – samarbetsavtal – arrendeavtal – anställningsavtal

Medlemsföretag hos Butikerna har som medlemsförmån möjligheten att kunna konsultera oss i avtalsfrågor.

Ekonomisk Familjejuridik

Advokatbyrån har inom området för ekonomisk familjejuridik en mångårig erfarenhet med att hjälpa till med planering av familje- och förmögenhetsrättsliga transaktioner. Vi hjälper till med samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, gåvobrev samt testamenten.

Vi hjälper också till med generationsskiften och med bildandet av stiftelser.

Vi åter oss uppdrag som boutredningsman och skiftesman samt biträder vid arvs- och testamentstvister.

Domstolsprocesser och skiljeförfaranden

Vi biträder i tvistemål som ombud i allmänna domstolar och i skiljeförfaranden. Vi kan också hjälpa till med att föra grupptalan i enlighet med lagen (2002:599) om grupprättegång.

Medlemsföretag hos Butikerna har som medlemsförmån möjligheten att kunna konsultera oss i tvistefrågor.